محصولات

محصولات

کیان شیمی مهر

مواد اولیه کارخانجات شوینده صنعتی و خانگی

حلالها(وارداتی وایرانی)

انواع نمکهای معدنی وآلی

مواداولیه صنایع آب وپساب

انواع اسیدها وبازها(قلیا)

مواد اولیه صنایع رنگ،مرکب،رزین سازی